Typing on laptop, close-up

SOFTWARE

บริการด้านการออกแบบและจำหน่าย software ทุกระบบ
109

HARDWARE

บริการจัดจำหน่ายและติดตั้ง hardware ทุกชนิด
web02

WEB DESIGN

บริการด้านออกแบบ website ในรูปแบบต่างๆ
data-centre

ออกแบบระบบ Network

บริการออกแบบและจัดการระบบ Network ทุกระบบ

IT OUTSOURCE ?


IT OUTSOURCE คือการจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีความสามารถและเชื่ยวชาญในเรื่องIT เป็นการเฉพาะ เข้ามาทำหน้าที่แทนให้ทั้งหมดหรืออาจแค่บางส่วน
การว่าจ้างอาจจะเซ็นแบบรายปีหรือรายเดือนตามที่ได้ตกลงกันไว้รหว่างผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้าง ปัจจุบันit outsource ได้รับความนิยมสนใจจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME จนไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่และยังรวมถึงบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย เพราะสามารถตอบสนองและเข้าถึงความต้องการในรูปแบบการทำธุรกิจในสมัยปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ได้เป็นอย่างดี


 

Click to play

ผลงานส่วนหนึ่ง


ลูกค้าที่เราดูแล