Article

เรียนลูกค้าทุกท่าน การแจ้งงานนั้น กรุณาแจ้งในระบบ Helpdesk นะครับ หากแจ้งที่ Contact us ระบบจะไม่ได้บันทึกงานของท่าน และผู้ดูแลจะไม่ทราบว่ามีการแจ้งงานมาในทันที ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการและไม่สามารถติดตามงานได้
       **ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หลังจากแจ้งงานทาง Helpdesk ครับ