Software

Software Solutions

ยกระดับองค์กรของคุณไปอีกขั้น ด้วย Software ที่คุณเป็นผู้ออกแบบเอง Vision Square มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดระบบงานภายในองค์กร ด้วยระบบงานที่ท่านเป็นผู้ออกแบบเอง โดยทาง Vision จะเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม และรับดูแลรักษารวมถึงแก้ไขโปรแกรมและฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ในราคาที่เหมาะสม      

 

  • Filters
wip-tracking-system
Manufacturer: Vision

เป็นซอฟท์แวร์ ที่ติดตามชิ้นงานในลักษณะReal-Time Tracking 
สำหรับงานในกระบวนการผลิต โดยใช้ Bar Code หรือ RFID มาประยุกต์ใช้

gmware
Manufacturer: Vision

  ซอฟท์แวร์สำหรับธุรกิจการ์เมนท์ ที่ครบวงจร
เป็นซอฟท์แวร์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้ออกแบบ และ
ทดสอบการใช้งานจริงในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
เป็นระยะเวลาหลายปี ประกอบด้วยระบบงานสำหรับ
ขั้นตอนต่างๆตามแต่ละแผนก ที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจการ์เมนท์
รวมถึงการคำนวณราคาต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการ 
และตรวจสอบผลผลิต โดยสามารถนำไปใช้ได้ทันที

eset-nod32-antivirus

At ESET, we are dedicated to developing high-performing security solutions for home users and corporate customers, detecting and disabling all known and emerging forms of malware.

aads-terminal-servers

AADS WorldWide LTD has been established in 2012. Its employees do all have a long history and much experience in the area of terminal servers, thin clients and application delivery.