vCLOUND
June 4, 2018
WIP Tracking System
June 4, 2018

GMWare

GMWare

เป็นซอฟท์แวร์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้พัฒนาและออกแบบ โดยคนไทย และ ทดสอบการใช้งานจริงในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกกับโรงงานใน ประเทศไทย เป็นระยะเวลาหลายปี ประกอบด้วยระบบงานสำหรับ ขั้นตอนต่างๆตามแต่ละแผนก ที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจการ์เมนท์ เป็นระบบการทำงานเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ สำหรับ บริษัทที่อยากจะลดขั้นตอน, ลดค่าใช้จ่าย, ลด ความผิดพลาด ในการผลิต

โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การติดตามชิ้นงาน เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต การแจ้งเตือน รวมถึงการคำนวณราคาต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการ และตรวจสอบผลผลิต  โดยสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

ซอฟต์แวร์ GMWare ประกอบด้วยระบบดังนี้

 

ระบบจัดซื้อ
– ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (สนับสนุนใบขอซื้ออัตโนมัติจากระบบวางแผนผลิต)
– กำหนด Mind Stone ใน MS-Project2003
– ตรวจสอบของเข้าแบบ Real Time
– Online Over due
– สถิติราคาซื้อ/จ้าง
ระบบคลังสินค้า
– รับของเข้า/จ่ายของออกแบบ FiFo (Lot control)
– Stock card
– ใบส่งสินค้า
– Online วัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือ
ระบบวางแผนผลิต
– BOM (ต้นทุนวัตถุดิบ, ต้นทุนแรงงาน, โสหุ้ย ) WIP (Work in process), Material lists, Lead time)
– Make to Stock / Make to Order
– ส่งข้อมูลเพื่อแสดง Grant Chart ไปยัง MS-Projet2003 (Master Plan)
– ใบสั่งผลิต / ใบขอซื้อ / ใบเบิก (ตัดสต๊อก FiFo) อัตโนมัติ เมื่อออก Job Order (ใบสั่งผลิต)
– เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริง กับ Sale Order
– Online JOB ORDER status
ระบบประสิทธิภาพ
– บันทึกการผลิต ณ Shop Floor (รับเขียนเพิ่มเติม Integrated กับ PLC)
– ตรวจสอบประสิทธิภาพพนักงานด้วยกราฟเส้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนค่าจ้างแรงงานในช่วงเวลาที่กำหนด
– Implement Barcodeอื่นๆ
– ส่งออกข้อมูล MS-Excel
– สนับสนุน MS-Project2003 เพื่อจัดทำ Master Plan ด้วยตนเอง (Capacity, Production Time, Calendar และอื่นๆ ตามความสามารถของโปรแกรม)

 

Application Module

 1. G I S (Garment Integrated System)
 2. Pack & Go System

      Work-In-Process System

–     Barcode

–     RFID

 1. Fixed Asset Tracking System

 

 1. G I S

 

ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ สำหรับธุรกิจการ์เมนท์  โดยประกอบด้วย

 •  การตลาด
 • จัดซื้อ
 • ระบบโต๊ะตัด
 • เย็บ& IE
 • บริหารวัตถุดิบ
 • บุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pack & Go System

 

เป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในส่วน Packing โดยการใช้ระบบ Wirless Barcode Reader เข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการบรรจุหีบห่อ  เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ

 

 

โดยใช้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Terminal Client ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการ Packing ได้ทันทีแบบ Realtime

 

 

 1. Work-In-Process System

 

 

 

A work-in-process (WIP) tracking system directs and monitors the flow of product in a factory. The author describes a WIP tracking system that supports the management of complex process plans, ensures that products receive their intended processing, and can be used to determine the actual processing received by finished products. The two major features of the tracker are the representation of process plans as ordered trees of parameterized subprocess plans, and the logging of process data at each process step. The tree representation encourages modular process plans, which makes the plans easier to create and document, and is flexible enough to allow specific items to follow nonstandard subplans or to change plans after processing has begun. The log makes it possible to reconstruct the entire processing sequence of an item and permits measurement values obtained earlier in an item’s processing to be used as the value of a later step’s parameter, creating a form of feed-forward process control

 

 

 

“WIP Systems,” these shop floor data collection systems are typically used whenever “work” (something that’s being manufactured, fabricated, or repaired) travels between a number of workstations or departments. Using bar codes (or RFID) to identify the work order or actual work item, personnel, performed tasks, conditions, and other valuable data, information can be easily and efficiently recorded and amassed.

 

 

 

 

เป็น ระบบการติดตามและตรวจจับ วัตถุดิบในกระบวนการผลิตอันซับซ้อน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่เก็บได้ในระหว่างการผลิต มาช่วยบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้รับผลิตผลตามที่ผู้บริหารต้องการ ด้วยซอฟท์แวร์นี้ คุณสามารถที่จะใช้ ระบบ Barcode หรือ RFID เพื่อระบุขั้นตอนในระหว่างการผลิต

 

 1. ระบบบาร์โคด(Barcode) ประกอบด้วยการพิมพ์ coupon ในรูปแบบของรหัสแท่ง(barcode) เพื่อป้องกันการลด ปริมาณกระดาษและคนที่จะต้องทำหน้าที่ป้อนข้อมูล ทำให้สามารถทราบผลผลิตได้ทันที และบริหารจัดการไลน์การผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 1. ระบบความถี่วิทยุ (RFID)

 

 1. Fixed Asset Tracking System

เป็นPackaged software/hardware solutions for fixed asset tracking are a mainstay of VISION’s system solution offerings. The main advantages of a packaged solution are that the software comes ready-to-run, with complete documentation, and it supports off-the-shelf portable bar code scanners. The packaged fixed asset systems we offer are mature, reliable, and well supported by their respective manufacturers.

In circumstances where a packaged solution is not workable, we are very capable of creating customized versions of our fixed asset tracking software program for clients who need some feature or function that’s missing from an off-the-shelf system.

VISION can provide any or all of the following components of a FATS (Fixed Asset Tracking System):

 • Durable, preprinted bar code labels, as few clients find that printing durable labels on their own is even remotely cost-effective.
 • Mobile batch bar code scanning terminal bar code scanner (AKA portable bar code reader) — a battery-powered hand-held device, used to remotely scan bar codes and collect asset audit data for later upload to a PC.
 • Data collection & communications software, residing in the mobile scanning terminal.
 • PC-based database, reporting, and communications software.

You’ll need to contribute one or more (networked) PCs to run the software and a report printer to generate management reports regarding the state of your fixed assets to complete the system. Everything else can come from us!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

gmware