GMWare
June 4, 2018
AADS Terminal Servers
June 4, 2018

WIP Tracking System

WIP Tracking System

 

 

ระบบติดตามชิ้นงานในการผลิต

ระบบติดตามชิ้นงานในกระบวนการผลิต Work In Process Systems จะ ทำหน้าที่คอยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของชิ้นงานในโรงงาน เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผล เพื่อการวางแผนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการผลิตที่ใช้อยู่มิได้มีกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และไม่ได้มีกระบวนการใดๆ เป็นอุปสรรคของกระบวนการผลิต ด้วย 2 คุณสมบัติ หลักของการทำงานของระบบติดตามชิ้นงาน
โดยส่วนแรกเป็นการแสดงรายละเอียดของแผนการผลิตตามแต่ละขั้นตอนของทั้งกระบวน การผลิต โดยข้อมูลจากส่วนแรกของระบบติดตามชิ้นงานในกระบวนการผลิตนี้ ก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนจำนวนขั้นตอนในกระบวนการผลิต และส่วนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลและรายละเอียดของการทำงานในแต่ละขั้นตอน จากรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ในส่วนที่สองนี้ ก็เพื่อตรวจวัดการมีประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนระบบติดตามชิ้นงาน หรือ Work In Process Systems เป็น การเก็บข้อมูล ชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น การประกอบชิ้นงาน, การซ่อม, การเย็บผ้า ฯลฯ ซึ่งการเก็บข้อมูลของชิ้นงานที่เดินทาง ไปตามแต่ละหน่วยผลิต, ในแต่ละกระบวนการหรือแต่ละแผนก โดยอาศัยแผ่นป้ายรหัสแท่ง (Barcode TAG) หรือแผ่นป้ายคลื่นวิทยุ (RFID TAG) ก็เพื่อเป็นการชี้เฉพาะของลักษณะการทำงานหรือของชิ้นงานในกระบวนการผลิต, เพื่อวัดประสิทธิภาพการผลิตส่วนบุคคล, เพื่อวัดประสิทธิภาพของแต่ละหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลอันมีคุณค่าเหล่านี้ สามารถทำได้อย่างง่ายๆ และมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างง่ายๆ ที่ระบบติดตามชิ้นงาน สามารถเก็บข้อมูลเพื่อสนองตอบความต้องการได้ เช่น

 • อะไร ( ชิ้นงาน หรือ ขั้นตอนการทำงาน)
 • ที่ไหน ( ตอนนี้ชิ้นงานอยู่ที่ไหน หรือกระบวนการผลิตถึงขั้นตอนไหน )
 • กระบวนการทำงาน ( ขั้นตอนหรือหน้าที่ไหนที่เสร็จแล้ว )
 • ใคร ( ใครทำงานอะไร )
 • ช่วงเวลา ( ระยะเวลาเท่าไรที่ใช้ไปในแต่ละขั้นตอนการผลิต )
 • ผลลัพธ์ ( จำนวนกี่ชิ้นที่ผลิตได้และหรือที่เสียหาย )

วิชั่นสแควร์ ได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามชิ้นงาน ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับหลากหลายลักษณะในแต่ละกระบวนการผลิต  ก็ เพื่อให้ระบบติดตามชิ้นงาน สามารถทำงานสนองตอบความต้องการในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเล็กๆ ไปจนถึงกระบวนการผลิตจำนวนมากที่มีความซับซ้อนได้

 

 

ซอฟต์แวร์ GMWare ของไทย เวอร์ชั่น Stand Alone ประกอบด้วยระบบดังนี้

ระบบจัดซื้อ
– ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (สนับสนุนใบขอซื้ออัตโนมัติจากระบบวางแผนผลิต)
– กำหนด Mind Stone ใน MS-Project2003
– ตรวจสอบของเข้าแบบ Real Time
– Online Over due
– สถิติราคาซื้อ/จ้าง
ระบบคลังสินค้า
– รับของเข้า/จ่ายของออกแบบ FiFo (Lot control)
– Stock card
– ใบส่งสินค้า
– Online วัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือ
ระบบวางแผนผลิต
– BOM (ต้นทุนวัตถุดิบ, ต้นทุนแรงงาน, โสหุ้ย ) WIP (Work in process), Material lists, Lead time)
– Make to Stock / Make to Order
– ส่งข้อมูลเพื่อแสดง Grant Chart ไปยัง MS-Projet2003 (Master Plan)
– ใบสั่งผลิต / ใบขอซื้อ / ใบเบิก (ตัดสต๊อก FiFo) อัตโนมัติ เมื่อออก Job Order (ใบสั่งผลิต)
– เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริง กับ Sale Order
– Online JOB ORDER status
ระบบประสิทธิภาพ

– บันทึกการผลิต ณ Shop Floor (รับเขียนเพิ่มเติม          Integrated กับ PLC)
– ตรวจสอบประสิทธิภาพพนักงานด้วยกราฟเส้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนค่าจ้างแรงงานในช่วงเวลาที่กำหนด
– Implement Barcodeอื่นๆ
– ส่งออกข้อมูล MS-Excel
– สนับสนุน MS-Project2003 เพื่อจัดทำ Master Plan ด้วยตนเอง (Capacity, Production Time, Calendar และอื่นๆ ตามความสามารถของโปรแกรม)
– Bug fixed ทุกเดือน
– New Feature ทุกเดือน

ข้อเปรียบเทียบคุณลักษณะ ระหว่าง Barcode และ RFID

คุณลักษณะ ระบบ Bardcode ระบบ RFID
ต้นทุน ต่ำ ปานกลาง
ลักษณะของ TAG สกปรกและถูกทำลายได้ง่าย แข็งแรงทนทาน
ตำแหน่งการติดตั้ง TAG ต้องอยู่ในตำแหน่งที่หัวอ่านสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน อยู่ในตำแหน่งใดของชิ้นงานก็ได้
การเก็บข้อมูล ไม่สามารถทำได้ ทำได้
การนำกลับมาใช้ ใช้ได้แค่ครั้งเดียว ได้
การอ่านข้อมูล ได้แค่รหัส ได้ข้อมูลหลากหลาย และสามารถเก็บข้อมูลได้มาก
การประมวลผล ต้องรอเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา สามารถแสดงข้อมูลได้ทันที

 

ความถี่ของแต่ละ RFID Operating Frequencies

1.Low Frequency (125 –134 KHz)

Used in Access control, livestock, race timing, pallet tracking, automotive immobilizers, wireless commerce

2.High Frequency (13.56 MHz) –Smart Labels

Used in supply chain, wireless commerce, ticketing, product authentication

3.Ultra-High Frequency –UHF (900+ MHz)

Emerging technology, applications still in development

4.Microwave (2.45 GHz)

Still highly experimental, chip-less technology

 

WIP Tracking System

A work-in-process (WIP) tracking system directs and monitors the flow of product in a factory. The author describes a WIP tracking system that supports the management of complex process plans, ensures that products receive their intended processing, and can be used to determine the actual processing received by finished products. The two major features of the tracker are the representation of process plans as ordered trees of parameterized subprocess plans, and the logging of process data at each process step. The tree representation encourages modular process plans, which makes the plans easier to create and document, and is flexible enough to allow specific items to follow nonstandard subplans or to change plans after processing has begun. The log makes it possible to reconstruct the entire processing sequence of an item and permits measurement values obtained earlier in an item’s processing to be used as the value of a later step’s parameter, creating a form of feed-forward process control

“WIP Systems,” these shop floor data collection systems are typically used whenever “work” (something that’s being manufactured, fabricated, or repaired) travels between a number of workstations or departments. Using bar codes (or RFID) to identify the work order or actual work item, personnel, performed tasks, conditions, and other valuable data, information can be easily and efficiently recorded and amassed.

 

In somewhat simple terms, a WIP system might record and responses to:

• What (what thing or job?)
• Where (where it is/was it located?)
• Task or operation (what work was done?)
• Who (who did the work?)
• Duration (how long did it take them?)
• Output (how many units were produced and/or scrapped?)

VISION has a number of different packaged and customizable WIP systems that can be used in everything from a small print shop to a sophisticated large-scale manufacturing plant.
Ready for RFID ? * Radio Frequency IDentification

Control and monitoring by RFID
The Work In Process cycle. They require a complex manufacturing process and every manufacturer knows that the production of these Work pieces is no easy matter. Faultless control and complete monitoring of all production steps are essential factors for minimizing manufacturing loss. VISION has helped the manufacturers by providing a complete control system to support this process.

The Task
          In your manufacturing plant. At a cost of Goods, it is not difficult to imagine how much is at stake if something goes wrong during production.

Solution

Control of product steps:
The required instructions and the sequence of production steps for each finish work pieces are retrieved from the higher level control system. The production plants which are equipped with transponder reading devices identify the work pieces as soon as it reaches the mechanism of the plant. An optical sensor begins the process of reading the information stored in the database, guaranteeing smooth processing of the complex production steps. If changes are required to the manufacturing procedure, these only need to be entered in the database. The instructions are automatically transferred and executed safely and precisely.

Monitoring of products:
Each step is identified via transponder with a unique identification number. This ID number is used to check the work pieces troughout the individual production steps and constantly compare the information received from the transponder with plant specifications. Only if these data records match, does the work pieces continue along the production line and each work piece is processed in turn. Has the specified lifecycle of a work pieces been exceeded? – An important question that can easily be answered with the help of RFID technology. Our customer can retrieve information on the age of the work pieces and the number of process cycles at any time. Of course, it is also possible to find out which process a particular work pieces has already run through. Our control system therefore safeguards the customer’s production process and saves great deal of time, trouble and not least: money.

 

Bar-coding Disadvantages

Code must be clearly readable –Free from dirt, smudging or other damage

 • Code must be in a position that can be easily read by a scanning device
 • Code must be in line of sight
 • Cannot store data
 • Cannot write to it
 • Only one code can be scanned at a time
 • Codes must be a reasonable distance apart

 

RFID Advantages

 • Reads without a line of site
 • Reads multiple tags at once
 • Reads tags at greater distances
 • Can contain more information about an item

RFID Operating Frequencies

1.Low Frequency (125 –134 KHz)

Used in Access control, livestock, race timing, pallet tracking, automotive immobilizers, wireless commerce

2.High Frequency (13.56 MHz) –Smart Labels

Used in supply chain, wireless commerce, ticketing, product authentication

 

1.Ultra-High Frequency –UHF (900+ MHz)

Emerging technology, applications still in development

2.Microwave (2.45 GHz)

Still highly experimental, chip-less technology

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wip-tracking-system