June 4, 2018

AADS Terminal Servers

AADS Terminal Servers Terminal Server | Application Server Advanced Application Delivery Solutions enables you to deliver Applications to all your users:
June 4, 2018

WIP Tracking System

WIP Tracking System     ระบบติดตามชิ้นงานในการผลิต ระบบติดตามชิ้นงานในกระบวนการผลิต Work In Process Systems จะ ทำหน้าที่คอยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของชิ้นงานในโรงงาน เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผล เพื่อการวางแผนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการผลิตที่ใช้อยู่มิได้มีกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และไม่ได้มีกระบวนการใดๆ เป็นอุปสรรคของกระบวนการผลิต ด้วย 2 คุณสมบัติ หลักของการทำงานของระบบติดตามชิ้นงาน
June 4, 2018

GMWare

GMWare เป็นซอฟท์แวร์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้พัฒนาและออกแบบ โดยคนไทย และ ทดสอบการใช้งานจริงในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกกับโรงงานใน ประเทศไทย เป็นระยะเวลาหลายปี ประกอบด้วยระบบงานสำหรับ ขั้นตอนต่างๆตามแต่ละแผนก ที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจการ์เมนท์ เป็นระบบการทำงานเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ สำหรับ บริษัทที่อยากจะลดขั้นตอน, ลดค่าใช้จ่าย, ลด ความผิดพลาด ในการผลิต
June 4, 2018

vCLOUND

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ Zero Client     อุปกรณ์ Zero Client ที่มีชื่อว่า vCloudPoint ทำงานร่วมกันกับ Software vMatrix Server คุณจะได้รับประสพการณ์การใช้งานของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณลืมข้อด้อยต่างๆที่มีของอุปกรณ์ Zero Client หรือ Thin Client ที่มีอยู่ในท้องตลาดไปเลย
June 4, 2018

Virtualization

Virtualization คืออะไร เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี Virtualization Technology ซึ่งปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้น ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลย โดยในอดีตนั้น มีการใช้งานบนระบบขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่เมื่อมีผู้นำมาใช้งานบนระบบที่มีขนาดเล็กลง ก็เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลายบริษัทต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาแข่งขันกันในตลาด ที่มีชื่อเสียงมากก็คือ VMWare อีกตัวที่พอจะรู้จักก็คือ Virtual PC ซึ่งไมโครซอฟต์
May 20, 2018

website

ทำไมต้องมีเว็บไซต์? ในเมื่อการทำธุรกิจบนบนโซเชียล หรือช่องทางอื่นๆ ก็ดีอยู่แล้ว
May 20, 2018

IP Phone

IP Phone คืออะไร         ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับองค์กร / ธุรกิจ ต่างๆ ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ธุรกิจ สามารถดำเนินการได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ 
May 20, 2018

VPN

VPN หรือ Virtual Private Network คือ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบน เครือข่ายไอพีก็ได้
software